Opšti uslovi i registracija dentalne ordinacije

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Global booking d.o.o. svoje cenjene potrošače koji usluge kupuju putem internet sajta www.booking.dentist.com
 
O B A V E Š T A V A
- da se prodaja usluge putem internet sajta www.booking.dentist obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Global booking d.o.o., adresa za izjavljivanje reklamacije je: info@booking.dentist
- da se osnovna obeležja usluge mogu naći na sajtu www.booking.dentist
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.booking.dentist smatra prodajom na daljinu.
- da usluge koja se prodaje putem internet sajta www.booking.dentist poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste usluge u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da je prodajna cena usluge naznačena uz svaki artikal;
- da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;
- da potrošač usluge koju kupuje putem internet sajta www.booking.dentist može platiti rezervaciju usluge istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene usluge;
- da se saobraznost usluge ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni usluge kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da u slučaju prijema usluge potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti uslugu u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA.
- da u slučaju prijema usluge potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene cene rezervacije za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.
- da za uslugu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za  uslugu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani reklamacije

 

UGOVOR O REGISTRACIJI DENTALNE ORDINACIJE KAO DEO OPŠTIH USLOVA

1. „GLOBAL BOOKING DOO BEOGRAD“, ul. Bulevar Mihajla Pupina 6, MB:21671789, PIB: 112425348 i „GLOBAL BOOKING D.O.O“, ul. Boškovićeva, br. 2, MS: 081355818, OIB: 13790138180 u daljem Tekstu „Društvo“,

i

2. Registrirana dentalna ordinacija u daljem Tekstu „Partner“.

Ugovorne strane saglasne su u sledećem:

1. Procenat provizije koja za svaku rezervaciju preko i posredstvom Društva, i stranice www.booking.dentist pripada a koju je dužan nakon isporučene usluge Partner isplatiti Društvu iznosi 15% (ako nije drugačije predviđeno aneksom ugovora).

2. Stupanje na snagu i početak prava/obaveza

Ugovor stupa na snagu nakon izvršene registracije sa strane partnera.

3. Opšti uslovi

Ovaj Ugovor podleže Opštim uslovima ("Opšti uslovi") u nastavku, koji čini njegov sastavni i integralni deo. Partner registracijom na platformu www.booking.dentist potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima i da ih u celosti prihvata.

Pojmovi i definicije

Uz pojmove definirane u ovom Ugovoru, definicije koje se spominju u celom Ugovoru, osim ako

se izričito ne navodi njihova druga namera, znače sledeće:

- “Partner” predstavlja pravno i/ili fizičko lice koje je potpisnik ovog Ugovora  u vezi sa čijom vrstom i obimom pružanja usluga u okviru svoje registrovane delatnosti Društva obezbeđuje posredovanje sa Korisnicima koje te vrste usluga žele.

- „Korisnik“ je pravno i/ili fizičko lice koje posredstvom Društva preko svih njegovih načina izražavanja i pojavljivanja želi rezervisati i obezbediti usluge koje u okviru svoje registrovane delatnosti pruža „Partner“. Korisnik je posetilac Platforme www.booking.dentist koji preko iste želi rezervisati i koristiti usluge Partnera.

- " www.booking.dentist" predstavlja platformu koja uključuje web stranice, web aplikacije, alate, web platforme ili druge uređaje Društva na kojima su usluge koje pruža Partner dostupne Korisnicima i svim trećim licima.

- "Korisnički servis" predstavlja servis Društva za Korisnike i Partnere sa kojom isti mogu komunicirati elektronskim putem i to putem stranice www.booking.dentist ili pisanim putem na bilo kojoj drugoj adresi navedenoj u ovom Ugovoru.

- "Administrator podataka" znači pravno i/ili fizičko lice koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhu i metod obrada ličnih podataka dobijenih preko www.booking.dentist platforme.

- "Direktno zaduženje" znači uputstvo i instrukciju koju je Partner dao svojoj poslovnoj Banci kod koje ima otvoren poslovni račun tako da je Društvo ovlašćeno da s time mehanizmom vrši naplatu odgovarajućeg iznosa prema ovom ugovoru direktno s bankovnog računa Partnera.

- "Platforma" znači web mrežni sastav Društva kojem Patner može pristupiti (nakon identifikacije korisničkog imena i lozinke), za prenos, promene, proveru, ažuriranje i/ili dopune dostupnih usluga, informacija (uključujući cene, ordinacije, nazive usluga, prezentacije….) i rezervacije.

- "Viša sila" znači bilo koji od sledećih događaja koji utiču na više klijenata i isporuku usluga: „Božije delo kao erupcije vulkana, (prirodna) katastrofa, požar, poplave, pandemije,  (dela) rata, neprijateljstva ili bilo koja lokalna ili nacionalna hitna situacija nalik ratu agresija, puč, invazija, poštovanje bilo koje naredbe ili zahteva bilo kojeg nacionalnog, provincijskog, lučkog ili drugog državnog organa, vladinih propisa ili intervencija, vojna akcija, građanski rat ili terorizam, (biološka, ​​kemijska ili nuklearna) eksplozija, pobuna, neredi, pobuna štrajkovi, građanski neredi (ili materijalna ili značajna pretnja ili opravdano privođenje bilo kojeg od prethodnih događaja), drastično umanjenje međunarodnih prevoznih sredstava, zatvaranje vazdušnih luka ili bilo koji drugi iznenadan i katastrofalan događaj, okolnost ili hitni slučaj, što onemogućava, protivzakonito ili sprečava klijente da putuju ili borave kod Partnera i koriste njegove usluge.

- "Grupa" znači bilo koje pravno i/ili fiziko lice koje je na neposredan ili posredan način povezano sa Društvom bilo preko kapitala, bilo preko članova, bilo preko osnivanja.

- "Pravo intelektualne svojine" znači bilo koji patent, autorska prava, izumi, prava na baze podataka, pravo dizajna, registrirani dizajn, zaštitni znak, trgovačko ime, marka, logotipi, uslužni znak, know-how, korisni model, neregistrovani  dizajn ili, prema potrebi, bilo koji prijava za bilo koje takvo pravo, know-how, trgovačko ili poslovno ime, naziv domena (pod bilo kojim proširenjem, npr. .com, .nl, .fr, .eu itd.) ili drugo slično pravo ili obveza bilo registrovano ili neregistrovano ili neko drugo industrijsko ili intelektualno vlasništvo pravo na bilo kojoj teritoriji ili jurisdikciji u svetu.

- "Online tržište" znači da se široj javnosti putem Interneta prodaje na bilo koji način, uključujući i putem mobilnih aplikacija. Ova definicija posebno isključuje komunikacije e-poštom, SMS-om i trenutnim porukama koje nisu namenjene široj javnosti a na kojima potpisinici u međusobnoj komunikaciji to istaknu.

- "Lični podaci" znači bilo koji podatak koji se odnosi na tačno određeno i odredivo ili utvrdivo fizičko lice (uključujući podatke o kupcima i podatke o njihovim kreditnim karticama).

- "Platforme" označavaju web stranice, aplikacije, alate, platforme i / ili druge uređaje Društva i njegovih povezanih pravnih lica i poslovnih partnera na ili putem kojih je Usluga dostupna.

- "Objavljeno na mreži" znači dostupno široj javnosti na mreži na bilo koji način, uključujući mobilne aplikacije. U slučaju objave cena, objavljivanje uključuje prikaz stvarnih cena ili dovoljno detalja da potrošač može izračunati cene, čak i kada takva vrsta obračuna nije moguća preko kalkulatora koji ima platforma www.booking.dentist.

- "Usluga" znači korišćenje internet platforme stomatoloških usluga preko stranice www.booking.dentist gde kljienti mogu zakazati stomatološke intervencije u jednoj od ponuđenih ordinacija i ostale usluge u okviru registrovane delatnosti Partnera.

- "Sistem" znači (HML) sistem na www.booking.dentist. Platformi kojem Partner može pristupiti za korišćenje i usluga, izmenu funkcionalnosti i administraciju usluga koje pruža na platformi i preko platforme (uključujući cene, politike rezervacije, dostupnost, kvalitet itd.).

- "Neobjavljeno" znači da nije objavljeno na mreži.

- "Podudaranje cena" znači garanciju koje je izdao Društvo (pod ovim ili bilo kojim sličnim nazivom) navodeći da Društvo nudi najbolju cenu za uslugu i da se na mreži ne može naći niža cena za ekvivalentnu uslugu s istom prijavom i datumom odjave i istim uslovima rezervacije.

OBAVEZE PARTNERA

4.1 Informacije o uslugama

4.1.1 Podaci o svojim uslugama koje nudi Partner prilikom prijave na www.booking.dentist platformu sadrže kompletne podatke koji se odnose na uslugu (uključujući slike, fotografije i detaljne opise), pogodnosti koje daje i vrstu, obim i količinu usluge dostupne za rezervaciju, detalje cena (uključujući sve primenjive poreze (osim ako pozitivni zakonski propisi diktiraju drugačije), drugi eventualni nameti, doplate i naknade, i pravila i detalje o dostupnosti, otkazivanju i nedolasku te druga pravila i ograničenja ("Informacije o usluzi") te će biti u skladu s formatima i standardima koje pruža Društvo.

Podaci o uslugama ne smeju sadržavati brojeve telefona ili faksa, adrese e-pošte (uključujući Skype) ili društvene adrese, medijske web stranice / aplikacije / druge lične platforme (uključujući twitter i facebook), s istovetnim referencama za uslugu ili njihove web stranice, aplikacije, platforme, alate ili druge uređaje ili na web stranice, aplikacije, platformu, alate ili druge uređaje trećih strana.

Društvo zadržava pravo uređivanja ili isključivanja bilo koje informacije kad postane svestan da je netačna ili nepotpuna ili krši odredbe i uslove ovog Ugovora i Opštih uslova.

4.1.2 Partner garantuje i obvezuje se da će Informacije o uslugama koje pruža u svakom trenutku biti istinite, tačne, a ne neprecizne i upakovane da korisnika dovedu u zabludu. Partner je u svakom trenutku odgovoran za tačnost i ažurnost podataka u Informacijama o usluzi, uključujući dodatnu raspoloživost usluga na određena razdoblja ili bilo koji vanredni događaji ili situaciju (npr. obnova ili izgradnja u ili u blizini mesta gde se usluge pružaju). Partner će ažurirati Informacije o usluzi na dnevnoj bazi (ili na češćim osnovama koje mogu biti potrebne) i mogu - u bilo koje vreme - promeniti putem pristupa preko svog naloga Platformi (I) stopu dostupnosti usluga s mogućnošću rezervacije i (II) po broju i/ ili po vrsti dostupnih usluga.

4.1.3 Podaci koje pruža i pothranjuje Partner na svom nalogu na platformi ostaju u isključivom vlasništvu Partnera. Informacije koje pruža Partner, Društvo može naknadno uređivati ​​ili menjati prevoditi na druge jezike, dok prevodi ostaju u isključivom vlasništvu Društva. Uređen i prevedeni sadržaj biće za isključivu upotrebu od strane Društva na Platformama i neće se koristiti (na bilo koji način ili u bilo kojem obliku) od strane Partnera za bilo koji drugi kanal distribucije ili prodaje ili svrhe. Promene ili ažuriranja opisnog teksta- informacije o uslugama Partnera nisu dopuštene ukoliko prethodno Društvo nije dobilo pismeno odobrenje.

4.1.4 Ako se Društvo ne složi drugačije, sve promene, ažuriranja i / ili dopune Informacije o uslugama (uključujući cene, dostupnost, kvalitet…) Partner će izvršiti direktno i on-line putem pristupom preko naloga na platformu ili na druge načine koje Društvo može razumno naznačiti. Ažuriranja i promene slike, fotografija i opisa će biti obrađeni od strane Društva u najbržem mogućem roku.

4.1.5 Ograničenja i uslovi (uključujući i cenu) usluga dostupnih za rezervaciju na www.booking.dentist  će u svakom trenutku biti dostupne i razumljive za sve uključene strane (uključujući potrošače) tj. Partner neće zloupotrebiti uslugu i sistem Društva slanjem ili korišćenjem nerazumljivih i zabluđujućih uslova i standarda.

4.2 Istovetnost

4.2.1 Partner će preko Društva ponuditi cenu i uslove koji ni po čemu neće odskakati od cena koje Partner nudi drugim poslovima u svojoj delatnosti. "Istovetnost cene i uslova" znači iste ili bolje cene za istu uslugu, isti tip usluge, isti datumi, isti kvalitet, iste ili bolje pogodnosti i dodaci (npr. smeštaj, wifi, hranu…/ odloženo plaćanje), ista ili bolja ograničenja i pravila kao što su promene rezervacija i pravila otkazivanja kako ih nudi u poslovanju.

4.2.2 Ograničenja i uslovi (uključujući cenu usluge) za usluge dostupne za rezervaciju na Platformi će u svakom trenutku biti u skladu s tačkom 2.2.1, dostupne, transparentne i odredive za sve uključene strane (uključujući i potrošače) tj. Partner ne sme zloupotrebiti uslugu i sastav Društva prenoseći ili upotrebljavajući netačne ili i neodredivo visoke uslova.

4.2.3 Društvo ima pravo da uskrati bilo kakvu akciju i informaciju Partnera koja ne odgovara ugovorenim uslovima, u kom slučaju će pozvati Partnera da momentalno i bez odlaganja pristupom Platformi postupi po nalogu Društva.

4.2.4 U duhu odredaba ovog Ugovora i a ciljano u skladu sa odredbama 4.2.1 (u meri u kojoj je to primenjivo) i 4.1.5 Partner se obvezuje dati za svaki kalendarski datum (zavisno od raspoloživosti i kapaciteta) određenu dostupnost za sve vrste i tipove usluga proizilazi da se omogući Društvu fer i pošten pristup svim uslugama i vrstama usluga (uključujući razne primenjive politike i ograničenja) i stope dostupne tokom trajanja Ugovora (čak i tokom razdoblja niske i velike potražnje) uključujući naročito tokom sajmova, kongresa i posebnih događaja.

4.2.5 Naplata usluga Društva

4.2.6 Za svaku rezervaciju koju je klijent izvršio putem Platforme za uslugu, Partner će platiti Društvu proviziju ("provizija") koja se izračunava u skladu s odredbom 4.3.1. Plaćanje će se izvršiti u skladu sa klauzula 2.4. ovog Ugovora.

4.3.2 Partner je odgovoran za obaveštavanje Društva o primenjivim porezima, naknadama i drugim nametima (i svim njihovim promene) koje će Korisniku naplatiti Partner uz rezervaciju za pretplatu ili prilikom odjave za rezervacije s naknadnim plaćanjem. Osim ako se nije drugačije ugovoreno sa Društvom ili je važećim zakonom dopušteno drugačije, cena prikazana klijentima na platformama uključuje prodaju usluga sa porezom, sve naknade i svi takvi ostali (državni, opštinski ili lokalni) porezi, naknade i/ili druge tražbine.

4.3.3 U slučaju da prema (izmeni ili stupanju na snagu) merodavnog zakona, pravila i zakona koji se primenjuju na teritoriji Klijenta, cene moraju biti prikazane Korisnicima sa uračunatim PDV-om, svim porezima na promet i svim ostalim (državnim, opštinskim ili lokalnim) porezima, dažbinama ili nametima. Patner je obavezan da prilagođava ove promenjive stope (odnosno cene usluga) putem pristupa preko naloga Platformi u skladu sa uslovima iz odredbi 4.1.2 i 4.1.4 što je pre moguće, ali u svakom slučaju najkasnije 4 dana nakon (I) izmene ili stupanja na snagu merodavnog zakona, pravila i zakona koji se u tom pogledu primenjuju na usluge koje Partner pruža, ili (II) bude obavešten o promenama od strane Društva.

4.3.4 Pristup nalogu na Platformi prikazuje detalje svih rezervacija izvršenih kod Partnera putem platformi i odgovarajući procenata za Društvo. Po završetku meseca najkasnije, Društvo će se potruditi da uspostavi online Izveštaj o rezervaciji ("Izveštaj o internetskoj rezervaciji") koja dostupna na nalogu na Platformi Partnera s prikazom rezervacije svih Korisnika i događaja čiji je datum pružanja usluga pao u prethodnom mesecu.

4.3.5 Partner se naročito obavezuje da će na svaki zahtev Društva a najmanje jednom mesečno vršiti tačno, precizno i verodostojno izveštavanje Društva koliko usluga je rezervisano preko Platforme, koliko usluga je pruženo, koliko usluga je naplaćeno, koliki je ukupan (bruto) iznos naplaćenih usluga, kao i o svim drugim relevantnim informacijama koje se odnose na predmetni Ugovor.

4.3.6 Ugovorne strane saglasno konstatuju, odnosno ugovaraju da će u slučaju kršenja ugovorne obaveze iz prethodno navedenog stava, odnosno ukoliko Društvo dođe do informacija da je Partner namerno poslao nepotpune i netačne podatke u Izveštaju, kako bi ošteteo Društvo, Partner biti u obavezi da naknadi Društvu jednokratnu ugovornu kaznu. Iznos kazne je broj meseci partnera na platformi puta cena mesečnog oglašavanja Društva po ordinaciji. Uz to Društvo može isključiti Partnera sa platforme.

4.4 Provizija za plaćanje

4.4.1 Provizija za rezervacije u kalendarskom mesecu koji sadrži (predviđeni) datum obavljanja usluga u tom mesecu Društvo će fakturisati u skladu sa uslovima ovog ugovora i dospevaju za  plaćanje sljedećeg meseca u skladu sa sljedećim uslovima:

(a) Računi se obrađuju mesečno i šalju se Partneru putem interneta ili e-poštom.

(b) Proviziju fakturisanu za mesec dana, Partner će platiti u roku od 5 dana od dana datuma fakture.

(c) Partner će izvršiti plaćanje direktno na Društvo putem olakšanog plaćanja (ako je primenjivo)

ili direktnim zaduženjem svog poslovnog računa, ili u slučaju da poslednje nije dostupno u bankovnom sistemu poslovne banke odakle se vrši plaćanje, putem prenosa (na žiro ili devizni  bankovni račun koji je odredilo Društvo) ili samo u izuzetnim slučajevima kreditnom karticom.

Partner snosi sve troškove koje banke naplaćuju za prenos sredstava.

(d) Sve isplate provizije koje će se izvršiti prema ovom Ugovoru izvršiće će se u odobrenim sredstvima, bez ikakvog odbitka ili prebijanja i besplatno, oslobođeno i bez odbitka za ili na račun bilo kakvih poreza, nameta, uvoza, carina, naknada, naknada i zadržavanja bilo koje prirode koja su sada ili u budućnosti nametnuta od strane bilo kojeg državnog, fiskalnog ili drugog tela. Ako je Patner prisiljen izvršiti bilo kakav takav odbitak ili zadržavanje, on će platiti Društvu potrebne dodatne iznose kako bi osigurao da Društvo primi puni (neto) iznos kako je navedeno u fakturi koju je Društvo izdalo.

Partner je odgovoran za plaćanje i prenos, svih poreza, nameta, naknada i odbitke iznad pune (neto) provizije na koju Društvo ima pravo.

(e) Proviziju fakturisanu za mesec dana, Partner će platiti u odgovarajućoj valuti  kako je navedeno u Fakturi. Društvo može po vlastitom nahođenju izdati fakture bilo u domaćoj valuti plaćanja bilo u inostranim valutama (npr. EUR / USD). Sve pretvaranja ino valuta u domaću valutu vrše se po srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture.  

4.4.2 Partner je odgovoran za plaćanje i prijavljivanje relevantnih poreza (tj. gore spomenuto u 4.4.1 pod d) koji se primenjuju na usluge i fakturisanje Društva u skladu s relevantnim poreznim propisima i praksom i zahtevima poreznih vlasti. Partner će snositi i biti odgovoran za plaćanje i doznaku poreza na proviziju (plaćanja) i pripadajuće kamate za zakašnjelo plaćanje i kazne izrečene od poreskih  vlasti zbog propuštanja plaćanja i prijavljivanja bilo kakvih poreza koji se primenjuju na proviziju Društva. Ako je potrebno, Partner će biti isključivo odgovoran za pregovore i dogovaranje s nadležnim poreznim vlastima o poreznom tretmanu provizije Društva (plaćanja). Partner će na prvi zahtev Društva doo Beograd istom dostaviti (foto/skenirane) kopije potvrda o plaćanju poreza/potvrda o oslobođenju od poreza po svakoj doznaci fakturisane provizije.

4.4.3 U slučaju spora između Društva i Partnera (npr. o naplati i iznosu provizije), bilo koji nesporni iznos provizije bit će plaćen u skladu s uslovima ovog sporazuma, bez obzira na status ili prirodu spora.

4.4.4 U slučaju zakašnjelog plaćanja, Društvo zadržava pravo zahtevati zakonsku kamatu, pravo da obustavi svoju uslugu prema ugovoru (npr. Obustavljanjem usluga Partnera sa platforme).

4.5 Rezervacija, Rezervacija klijenata, prigovori i Usklađivanje cena.

4.5.1 Kada korisnik izvrši rezervaciju usluga kod Partenra putem platforme, Partner će dobiti potvrdu za svaku rezervacija izvršenu putem www.booking.dentist, koja potvrda uključuje datum obavljanja usluge, broj klijenata i vrstu usluge, cenu usluge, ime i prezime Korisnika, adresu i (ako je moguće i potrebno) broj kreditne kartice kao i sve pojedinosti (zajednički "Podaci o korisniku").

Društvo nije odgovorno za tačnost i celovitost podataka (uključujući podatke o kreditnoj kartici).

Društvo nije odgovorno za obveze plaćanja korisnika koje se odnose na njihovu rezervaciju.

Da bi se izbegle sumnje, Partner će redovno (ali barem svakodnevno) proveravati i pratiti  nalog na platformi (status) izvršenih rezervacija. Partner prihvata da se čuvaju samo podaci o kreditnoj kartici od strane Društva na ograničeno vreme.

4.5.2 Rezervacijom putem platformi stvara se direktni ugovor (i samim tim pravni odnos) između Partnera  i Korisnika ("Rezervacija Korisnika“).

4.5.3 Partner je dužan prihvatiti Korisnika kao ugovornu stranu i izvršiti online rezervaciju i usklađenost s podacima o uslugama (uključujući cenu) objavljenim na Platformama u vreme kada je rezervacija napravljena i potvrda rezervacije data, uključujući sve dodatne informacije i/ili želje koje je Korisnik zahtevao.

4.5.4 Osim naknada, dodataka i (dodatnih) naknada utvrđenih potvrđenom rezervacijom koju je Društvo poslao Korisniku, Partner ne naplaćuje klijentu nikakve naknade za transakcije/ administrativne troškove niti naplaćuje korišćenje bilo kojeg načina uplate (npr. terećenje kreditne kartice).

4.5.5 Prigovori ili zahtevi u vezi sa proizvodima ili uslugama koje nudi, pruža ili obezbeđuje Partner ili s određenim zahevima korisnika Partner će se regulisati sa korisnikom bez posredovanja ili uplitanja Društva. Društvo nije odgovorno (i odriče se bilo kakve odgovornosti u vezi s takvim zahtevima od strane Korisnika.

Društvo može u svakom trenutku i po vlastitom nahođenju:

(a) Korisniku ponuditi usluge podrške,

(b) delovati kao posrednik između Partnera i Korisnika,

(c) osigurati i naći drugog partnera za zahtev Kosrisnika jednakog ili boljeg standarda u slučaju prebukiranja ili drugih materijalnih nepravilnosti ili prigovora u vezi sa uslugama Partnera ili

(d) na drugi način pomoći Korisnku u komunikaciji partnerom.

4.5.6 U slučaju osnovanog zahteva korisnika prema nejednakosti cena Društvo ima pravo na ocenu i Jednakosti (pariteta) i odmah obavieštava  Partnera o takvom zahtevu Korisnika i pruža sve detalje Partneru o takvom zahtevu.

Budući da Društvo ima pravo na jednakost cena i uslova, Partner će se odmah prilagoditi - u meri u kojoj je to moguće- cenama koje su dostupne na platformi www.booking.dentist, tako da će Korisniku biti niža cena za stariju rezervaciju.

Nadalje, Partner će odmah prilagoditi cenu u rezervaciji koju je izvršio relevantni Korisnik u njegovoj administraciji. Po završetku događaja, Partner će ponuditi uslugu po nižoj ceni ili će (I) podmiriti razliku između rezervirane cene i niže cene naplaćujući korisnuku nižu cenu, ili (II) Korisniku vratiti (u gotovini) razlike između dveju cena.

4.6 Prebukiranje i otkazivanje.

4.6.1 Partner osigurava rezervisane usluge i u slučaju da ne može ispuniti svoje potrebe obaveze  prema ovom Ugovoru iz bilo kojeg razloga, Partner će odmah obavestiti Društvo najbržim metodom komunikacije sa pisanim tragom.

Ako Društvo nije organizovao alternativnu uslugu Korisniku (koji će biti istog kvlaiteta i sa kojim se Korisnik sagalsi), Partner će se potruditi da nabavi alternativu aranžmanu jednake ili bolje kvalitete na svoju štetu, a u slučaju da pri sebi nema kapacitete Partner će na zatev Korisnika:

(a) pronaći odgovarajućeg alternativnnog pružaoca usluga za korisnika jednakog ili boljeg standarda od onih koje Partner ima i koje su korisnici kod njega rezervacijom odabrali,

(b) osigurati besplatan privatni prevoz do alternativnog pružaoca usluga za Korisnika i ostale klijente čiji je broj opredeljen u napravljenoj rezervaciji,

(c) nadoknaditi Društvu i/ili korisniku sve razumne troškove i nastale troškove i izgubljenu dobit (npr. alternativni troškovi smeštaja, prevoza, telefonski troškovi….) koje je Korisnik i/ili Društvo napravilo, pretrpeo, platio ili su nastali zbog ili uzrokovane prebukiranjem kod Partnera. Bilo koji iznos koji u tom pogledu naplaćuje Društvo bit će plaćen u roku od 14 dana od izdavanja i slanja fakture.

4.6.2 Partner  ne može otkazati nijednu online rezervaciju. U slučaju (navodne ili sumnjive) prevarne aktivnosti (npr. u vezi s rezervacijama, prevarom s kreditnim karticama, pranjem novca ili cenom usluga za plaćanje), Društvo zadržava pravo otkazati odgovarajuće rezervacije i (u slučaju olakšanog plaćanja) zadržati, obustaviti ili otkazati prenos svih relevantnih sredstava Partneru ili će naplatiti odgovarajuća sredstva iz depozita Partnera i o tome ga obavestiti.

4.6.3 Na otkazivanja koja izvrše korisnici nakon vremena i datuma nakon kojih se zadržava naknada za otkazivanje primenjivaće se provizija od ostatka i za Društvo u skladu s uslovima ovog Ugovora.

4.7 Garancija platne kartice.

4.7.1 Ako su Partneru dostavljeni podaci o platnoj kartici prilikom rezervacije Partner može iste koristiti za plaćanje usluge ali i kao obezbeđivanje garancije da će usluge biti plaćene.

Partner će u svakom trenutku prihvatiti sve platne kartice (uključujući Dina, MasterCard, Visa i American Express) za plaćanje i garanciju rezervacije.

Parnter je odgovoran za proveru valjanosti ovih podataka o platnoj kartici, (pre) autorizaciju platne kartice i limit kredita na datum rezervisanog događaja.

Ako platna kartica nema dovoljno sredstava Partner će o tome odmah obavestiti Društvo, koji naknadno poziva Korisnika da garantuje rezervaciju na alternativni način. Ako Korisnik nije uspeo ili ne želi da to učiniti, Društvo može otkazati rezervaciju na zahtev Partnera. Ako platna kartica (ili bilo koja alternativna garancija koju je dao Korisnik) nije odgovarajuća ili valjana iz bilo kojeg razloga, to će uvek biti na rizik i za račun Partnera. Rezervacije koje otkaže Društvo u skladu s ovom tačkom 4.7.1 neće povlačiti bilo koju proviziju prema Partneru.

4.7.2 Partner koji se želi naplatiti s platne kartice prije datuma događaja mora osigurati i zahtevati plaćanje unapred sa jasnim objašnjenjima Korisnicima o informacijama koje su korisniku dostupne prije rezervacije i uključeni u Informacije o usluzi.

4.7.3 Partner je odgovoran za naplatu od Korisnika kako pruženih usluga tako i naknade u slugaju otkazivanja.

Platne kartice naplaćuju se u istoj valuti kao što je navedeno u rezervaciji klijenta.

4.7.4 U slučaju da Partneri usluge nude samo uz gotovinsko plaćanje, Društvo neće pružiti podatke o platnoj kartici Partneru kao garanciju za rezervaciju.

4.8 Privatnost podataka, razmjena poruka i upotreba

Partner razume i slaže se da se primenjuju obrazci i opšti uslovi Društva koji se odnose na privatnost kako podataka tako i komunikacije u međusonim odnosima.

4.9 Viša sila

U slučaju više sile, Partner korisnicima neće naplatiti (i vratiti će (ako je moguće)) sredstva- bilo koju naknadu, trošak ili drugi iznos (uključujući kaparu (nepovratnu) ili  naknada za otkazivanje) za:

(I) svako otkazivanje ili promenu rezervacije koju je izvršio Korisnik, ili

(II) onaj deo rezervacije koji nije potrošen zbog više sile.

U slučaju opravdane i osnovane sumnje, Partner može tražiti od korisnika da pruži razumne dokaze o uzročnosti između događaja više sile i otkazivanja, nedolaska ili promene rezervacije (i pružiće Društvu odmah zahtev korisnika sa kopijom takvih dokaza).

Kako bi Društvo moglo registrovati otkazivanje, nedolazak ili izmenu rezervacije zbog događaja više sile, Parnter će obavestiti Društvo u roku od 2 radna dana nakon (a) planiranog datuma događaja nedolaska ili otkazivanja. Društvo u tom slučaju neće naplatiti nikakvu proviziju u slučaju registrovanog nedolaska ili otkazivanja ili preko onog dela rezervacije koji nije konzumirano zbog Više sile.

5. IZJAVE I GARANCIJE

5.1 Partner se obavezuje i garantuje Društvu da će za vreme trajanja ovog Ugovora:

(i) posedovati sve neophodne dozvole i sagalsnosti za pružćanje usluga,

(ii) da je uredno registrovan kod svih relevantnih državnih organa

(iii) Na bilo kom online oglašivaču uslugu koju pruža činiti dostupnom na drugi način pa i na na vlastitom web sajtu pod boljim i manjim cenema od one koju je opredelio na Platformi,

(iiii) Partner (koji u svrhu ove garancije uključuje i direktora kao i vlasnika imovine) i njihovi formalni i neformalini - krajnji (stvarni) vlasnici (i njihovi direktori) nisu ni na koji način povezan sa krivičnim delom ili uključeni u njega ili povezan sa ili pod nadzorom, upravljanjem ili vlasništvom nad:

(a) teroristi ili terorističke organizacije;

(b) sankcionisane stranke / osobe i / ili

(c) stranke / osobe koje / koje su (i) krive ili (ii) protiv koji su pokrenuti krivični postupci ili odgođeno gonjenje na osnovu sporazuma u kojem su priznali sudelovanje u pranju novca, utaji poreza, podmićivanju, financijskom kriminalu, prevari ili korupciji.

Partner će odmah obavestiti Društvo u slučaju stvarnog ili sumnjivog kršenja ove tačke 5.1 i

5.2 Svaka stranka zastupa i garantuje drugoj stranci da će za vreme trajanja ovog Ugovora

(i) imati potpunu poslovnu sposobnost i ovlašćenja za sklapanje i izvršavanje svojih obveza prema ovom Ugovoru;

(ii) poduzela je sve korporativne radnje koje joj trebaju za odobrenje izvršenja i izvršavanja ovog Ugovora;

(iii) ovaj Ugovor predstavlja pravno valjane i obavezujuće odnose te stranke pogledu njegovih uslova ističu da je

(iv) u svim je materijalnim aspektima usklađen sa svim primenjivim zakonima, kodeksima, propisima, pravilnicima prema kojem je zakonu relevantna stranka osnovana (a što se tiče usluga, takođe sa obzirom na proizvode (koje će) ponuditi i / ili usluge (koje će pružiti) takva stranka.

5.4. Društvo se odriče i isključuje bilo kakvu i svu odgovornost u vezi sa uslugom koja se odnosi na bilo koji kvar, prekid, zastoj, prekidi ili nedostupnost platformi, usluge i / ili Online naloga. Društvo pruža (a partner prihvata) uslugu Platforme i pristupa online nalogu. Društvo može u svako doba menjati svoju Uslugu, Platformu i online nalog.

6. NAKNADA I ODGOVORNOST

6.1 Svaka stranka odgovorna je i nadoknađuje, obeštećuje i obezbeđuje drugu stranku bilo koje štete, gubitaka (isključujući bilo koji gubitak proizvodnje, gubitak dobiti, gubitak prihoda, gubitak ugovora, gubitak ili oštećenje dobre volje ili ugleda, gubitak potraživanja ili bilo kakvih posebnih, neposrednih ili posledičnih gubitaka i / ili štete), obveze, troškovi, potraživanja, zahtevi bilo koje vrste, kamate, kazne, pravni postupci i troškovi (uključujući, bez ograničenja, razumne naknade i troškovi advokata) koje je stvarno platila, pretrpela ili nastala od strane oštećene stranke za slučaj:

(i) kršenja ovog ugovora od strane ili

(ii) u slučaju bilo kog zahteva bilo koje treće strane temeljen na bilo kojem (navodnom) kršenju prava treće strane od strane jedne od ugovornih strana.

6.2. Partner  će u celosti nadoknaditi, nadoknaditi i obeštetiti Društvo (i njegove direktore, službenike, zaposlene, agente, povezana lica i sardniike) u slučaju bilo kakvih obveza, troškova  kazni  (uključujući, bez ograničenje, razumne naknade i troškovi advokata), štete, gubici, obveze, zahtevi bilo koje vrste, kamate, kazne i pravni postupci koje Društvo  (ili njegovi direktori, službenici, agenti, povezana lica i saradnici) pretrpe u vezi sa:

(i) svim tvrdnjama korisnika koje se odnose na netačne, pogrešne ili obmanjujuće podatke o uslugama Partera na Platformi;

(ii) sva potraživanja korisnika koja se odnose na ili se odnose na korišćenja usluga, prebukiranje ili (delimično) otkazivanje ili pogrešnu rezervaciju ili otplata, povrat ili naplata cene usluge ;

(iii) sve zahteve koje su korisnici postavili u vezi ili u skladu s Usklađivanjem cena;

(iv) sva ostala potraživanja korisnika koja se u celosti ili delimično mogu pripisati ili na rizik i račun Partnera (uključujući njegove direktore, zaposlenike, agente, predstavnike i prostorije događaja) (uključujući zahteve povezane s (nedostatkom) usluga koje pruža Partner ili proizvoda koji nudi Partner) ili koje nastaju zbog delikta, prevare, namere, nedoličnog ponašanja, nemara ili kršenja ovog ugovora (uključujući rezervaciju) od strane Partnera ili koji se može pripisati Partneru  (uključujući njegove direktore, zaposlenike, agente, predstavnike i prostorije događaja) u odnosu na Korisnika ili njegovu imovinu;

(v) sva potraživanja (uključujući troškove, troškove, kamate, novčane kazne i druge obveze) prema ili nastala u vezi s Društvom ili kao rezultat (1) propusta ili nemara Parntera da se pravovremeno, ispravno i tačno (a) registruje kod nadležnih državnih organa ili (b) plaća, prijavljije sve određene poreze, naknade i (dodatne) naknade koje se naplaćuju ili temelje na uslugama ili druge naknade prema ovom ugovoru u odgovarajućoj jurisdikciji (uključujući cenu usluge (i ostale obavezne iznose obrađene prema ovom Ugovoru) kao i provizije), ili (2) poreske zahteve i obveze koji budu uslereni na Društvo za poreze za koje je Partner odgovoran ili dužan ili za koje postoji obveza plaćanja, naplate, zadržavanja a naknada se prema zakonu stavlja na teret  Društva za, u ime ili umjesto Partnera ;

(vi) sva (1) (navodna) novčana i nenovčana potraživanja od Korisnika ili trećih lica , koja proizlaze iz, iz ili u vezi s uslugama koje pruža Partner.

6.4 U slučaju zaheva treće strane, stranke će postupati u dobroj nameri i uložiti svoje poslovno razumne napore da se savetuju, sarađuju ​​i pomažu jedni drugima u obrani i / ili rešavanju takvog zahteva, dok će stranka na koju je  zahtev usmeren preduzimati obranu (u dogovoru i s drugom sranom strankom i uz dužno poštovanje interesa obe strane), a ni jedna stranka neće dopustiti, podneti bilo ili pružizi bilo kakvu dokumentaciju i pristati na bilo koje presude ili sklopiti bilo kakav kompromis ili nagodbu bez prethodnog pismenog pristanka druge stranke.

6.5. Ni u kojem slučaju niti jedna stranka neće biti odgovorna bilo kojoj drugoj stranci za neskrivljene, posebne krivične i kaznene, slučajne ili posljedične štete ili gubitaka, uključujući gubitak proizvodnje, gubitak dobiti, gubitak prihoda, gubitak ugovora, gubitak ili oštećenje dobre volje ili ugleda, gubitak zahteva i prava bilo da je takva šteta (navodna) rezultat kršenja ugovora, deliktne odgovornosti.

6.6 Svaka stranka priznaje da svaka strana može koristiti sva zakonska pravna sredstva za zaštitu svojih prava pa i druge srane te svaka stranka ima pravo na sudsku zaštitu svojih interesa.

6.7 Zaštita privatnosti korisnika:

 „U ime Global.booking d.o.o obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

6.8 Povraćaj sredstava: 

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,Global.booking d.o.o je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, DINA, Amex i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

6.9 Zaštita poverljivih podataka o transakciji:  

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

7. ROK TRAJANJA, PRESTANAK I OBUSTAVA UGOVORA

7.1 Ako nije drugačije ugovoreno, ovaj Ugovor započinje datumom potpisivanja i važi na neodređeno vreme. Svaka stranka može raskinuti ovaj Ugovor u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga, pismenim obaveštenjem drugoj strani uz odgovarajuće poštovanje u otkaznom roku od 14 dana. Uz obaveštenje o raskidu ugovora svaka strana je dužna da prema drugoj strani izmiri sve obaveze kao i da položi depozit za izmirenje obaveza čija je dospelost u budućnosti.

7.2 Svaka stranka može raskinuti ovaj Ugovor (i zatvoriti uslugu na platformama), ograničiti ili suspendovati (sve ili deo svojih obveza, ugovornih obveza po ovom ugovoru u odnosu na drugu stranku, s trenutnim dejstvom i bez obaveštenja  o neispunjavanju obveza u slučaju:

(i) zakonska ili regulatorna obveze;

(ii) imperativnih razloga prema važećem zakonu;

(iii) u slučaju ponovljenog kršenja ovog ugovora;

(iv) ako druga strana (razumno očekuje ili sumnja) da će bilo koja odredba ovog ugovora (uključujući ali nije ograničeno na kašnjenje plaćanja, nesolventnost, kršenje jednakosti ispunjenja) biti zanemarena od druge strane, naročito u slučaju  nedopuštenog ili neprikladnog sadržaja, prevare,

povrede podataka, pružanje pogrešnih podataka ili primanje značajnog broja žalbi korisnika); ili

(v) pokretanja ili podnošenja zahteva za stečaj, nesolventnost ili blokadu računa (ili slična radnja ili događaj)

7.3 Svaka obavest ili obaveštenje, Društva o "zatvaranju" ("nedosptupnosti") usluga Partnera na web stranici i Platformi značiće raskid Ugovora. Nakon ukidanja, suspenzije ili zatvaranja, Partner  će pružiti usluge koje su rezervisane i platiti sve provizije (plus troškove, kamate…) Društvu koje mu pripadaju a koje su sačinjene u skladu s uslovima ovog Ugovora.

Po prestanku ili suspenziji Ugovora i bez obzira na pravo Društva da (trajno) ukloni Partnera sa Platforme, Društvo će imati pravo zadržati i održavati stranicu usluge pratnera dostupnu na Platformi, ali sa statusom: "zatvorene opcije") do pune i konačne isplate svih dospelih i nepodmirenih iznosa (uključujući (buduće) provizije).

7.4 Sledeći događaji u svakom će se slučaju smatrati bitnim kršenjem Ugovora i Društvu omogućiti da odmah raskine ugovor, ograniči ili suspenduje (sve ili deo svojih obveza, ugovora i obveza prema Partneru) bez obaveštenja:

(i) neplaćanje bilo koje fakture ili troškova Društva pre ili na datum dospeća;

(ii) pokušaj loše namere da se izbegne plaćanje provizije i / ili smanji provizija;

(iii) pružanje netčnih, zastarelih, nepotpunih, netačnih, obmanjujućih ili lažnih podataka od strane Partnmera, uključujući objavljivanje podataka o uslugama bilo koje takve prirode na drugim platformama;

(iv) neprihvatanje rezervacije po ceni i / ili uslovima prikazanim na rezervaciji ili nepridržavanje dogovorenih cena i / ili uslova rezervacije;

(v) zahtevanje dodatnih plaćanja od korisnika;

(vi) ukoliko Partner na bilo koji način zloupotrebljava podatke korisnika(kreditne kartice) (npr. terećenjem korisnikove kreditne kartice prije događaja bez prethodnog pristanka korisnika) ili u slučaju povrede podataka;

(vii) ozbiljne žalbe jednog ili više korisnika ili treće strane;

(viii) loše ocene ili rejtinga;

(ix) ukoliko Partner (direktrno ili indirektnoi ) manipuliše ili pokušava manipulisati rezervacijom ili funkcioniranjem Platforme (npr. Manipulacija recenzijama koriniska);

(x) bilo koji sigurnosni, sigurnosni, privatni ili zdravstveni problemi ili problemi u vezi s uslugama Partnera ili njegovim objektima ( Partner će o svom trošku i na prvi zahtev Društva dostaviti odgovarajuće dozvole, licence, potvrde ili takve izjave izdate od strane stručnjaka koji dokazuju i podržavaju njegovu usklađenost s primenjivim pozitivnim propisima (zakoni i zakoni o privatnosti, sigurnosti i zdravlju);

(xi) partner (uključujući stranku koja (direktno ili indirektno) drži ili kontroliše Partnera raskida ugovor s bilo kojim povezanim licem Društva (a) bez dokazivanja razloga i / ili (b) radi praktičnosti;

(xii) da bilo koja od povezanih lica sa Društvom ima zakonsko pravo raskinuti ugovor s istim razlogom sa Partnerom (uključujući stranku koja (diorektno ili indirektno ) drži ili kontroliše Partnera

(xiii) kršenje ugovora uključujući čin ili slučaj neispunjavanja obveza ili neispunjavanje bilo koje obveze prema i iz bilo kojeg drugog odnosa između Društva s jedne strane i Partnera (ili bilo koje stranke koja (direktno/ indirektno ) poseduje ili konrtoliše) s druge strane,

(xiv) ponašanje Partnera koje nije kompatibilno s globalnim poslovnim modelom poštene poslovne prakse, tehnologijom ili Politikom;

(xv) ako Društvo razumno veruje da je potrebno poduzeti mere radi zaštite sopstvene sigurnosti ili imovine Društva, korisnika ili treće strane za sprečavanje neprikladnih, nezakonitih ili neprofesionalnih (fizičkih i / ili ne fizičkih) ponašanja i / ili postupanje u lošoj nameri , prevari ili bilo koja druga neprihvatljiva aktivnost;

(xvi) Ako Društvo opravdano veruje da Partner krši bilo koji od njegovih stavova u odredbama 5.1 (vi), 5.1 (vii), 5.2 (iv) i 10.11, ili njegove obveze utvrđene u odredbama 10.8 i 10.9; ili

(xvii) propust Partnera da Društvo dostavi takve informacije, dokumente ili druge dokaze o tome koje Društvo s vremena na vreme razumno zahteva u vezi sa svojim postupcima dubinske analize (uključujući, za potrebe izbegavanje sumnje, postupci dubinske analize usmerene na osiguravanje poštovanja Društva od podmićivanja, sankcija i drugih zloupotreba kao i za analize utaja / olakšica ukidanje poreza i zahteva za suzbijanje finansijskog kriminala).

7.5 Po raskidu, i osim kako je drugačije određeno, ovaj Ugovor će apsolutno i u celosti prestati s obzirom na raskida stranke i prestaju važiti bez prejudiciranja prava i pravnih lekova druge stranke u vezi s naknadu štete ili kršenje od strane druge (raskidajuće) stranke ovog Ugovora. Odredbe 2.4, 6, 7.6, 8, 9 i 10 (i takve ostale klauzule koje po prirodi preživljavaju raskid) ostaju na snazi i posle raskida.

7.6 U slučaju "promene vlasništva" u pogledu vlasništva ili rada na imovini Partnera (uključujući bilo koji oblik ustupanje, prenos, novacija ovog Ugovora), Partner je saglasan i prihvata da je novi vlasnik / operator ima pravo koristiti informacije o uslugama onako kako ih partner stavlja na raspolaganje ili koristi  pre promene vlasništva i ima pristup odgovarajućem (finansijskom i operativnom) podacima o učinku, upravljanju i korisnicima i budući vlasnici partnera odnosno objekta usluga, solidarno sa partnerom  će u svakom će slučaju biti i ostati odgovorni i odgovoran za sve obveze, potraživanja i obveze vezane za vreme u toku ili nastale prije promene vlasništva.

8. PODACI

8.1 Sistemi, poslovne podaci i zapisi Društva (uključujući podatke sa naloga, Izjave o online rezervaciji, finansijski elemneti sistema rezervacije, e-mailovi) smatraće se konačnim dokazom postojanja i prijema usluga od strane Partnera za rezervacija koje je izvršio korisnik i iznos provizije, štete ili troškova Društva a prema ovom Ugovoru, osim ako Partner ne može pružiti razumne i verodostojne protiv dokaze.

8.2 Partner će na prvi zahtev Društva u potpunosti sarađivati ​​i pomagati Društvu (i otkriti

sve razumno tražene informacije u vezi s) identifikacijom (konačnog) vlasnika, upravitelja i / ili kontrolora Partnera.

8.3 Booking.dentist i njegovi ovlašteni savetnici i predstavnici mogu izvršiti reviziju usklađenosti usluga s uslovima ovog Ugovora, uključujući, ali ne ograničavajući se na tačnost bilo koje fakture za korisnike predviđene u ovim Ugovorom.

Partner će pravovpremeno i bez odlaganja pružiti pomoć Društvu ili njegovim ovlaštenim savetnicima ili predstavniku u sprovođenju takve revizije, a posebno će pružiti razuman pristup svim relevantnim poslovnim knjigama,

evidencijama, prostorijama, osoblju i drugim informacijama bitnima za izvršenje ovog Ugovora od strane Partnera, u svakom slučaju bez ikakvih troškova za Društvo. Ukoliko Društvo ipak bude imalo  troškove sprovođenja revizije iznad troškova za rutinsku reviziju, Društvo zadržava pravo preneti dodatne troškove revizije na Partnera.

9. POVERLJIVOST I DELJENJE INFORMACIJA

9.1 Stranke razumeju i slažu se da u izvršavanju ovog ugovora svaka stranka može imati pristup ili može biti izloženi, direktno ili indirektno , poverljivim informacijama druge strane ("Poverljivi podaci"). Poverljivi Podaci uključuju podatke o kupcima, opseg transakcija, marketinške i poslovne planove, poslovne, finansijske, tehničke, operativne i druge nejavne informacije koje bilo koja strana koja otkriva podatke označava kao privatne ili poverljive ili od kojih bi stranka primateljica trebala razumno znati da bi se trebala tretirati kao privatna i poverljiva.

9.2. Svaka se stranka slaže da će, osim ako u ovom članku 9 nije drugačije određeno, (a) sve poverljive informacije ostati ekskluzivno vlasništvo stranke koja otkriva podatke i stranke koja prima podatke neće koristiti nikakve poverljive podatke u bilo koju svrhu osim za nastavak ovog ugovora; (b) održavaće i koristiti razborite metode kako bi naterao svoje zaposlene, službenike,

predstavnike, ugovorne strane i agente ("Dopuštene osobe") radi održavanja poverljivosti i tajnosti

Poverljive informacije; (c) poverljive će podatke otkriti samo onim Dopuštenim osobama koje to trebaju znati takve informacije za potrebe postupanja po ovom Ugovoru; (d) neće dozvoliti i koristiće će razborite metode kako bi osigurala da Dopuštene osobe ne kopiraju, ne objavljuju, ne otkrivaju drugima niti koriste (osim u skladu s ovim uslovima) Poverljive informacija; i (e) vratiće ili uništiti sve ((tiskane i mekane) kopije poverljivih podataka na pisani zahtev druge Stranke.

9.3 Bez obzira na prethodno rečeno, (a) poverljivi podaci neće sadržati nikakve podatke u meri u kojoj jesu (i) ili postanu deo javne dostupnosti nikakvim činom ili propustom strane primateljice, (ii) koje je posedovala strana primateljica prije datuma ovog Ugovora, (iii) koje dostupnim učini treća strana koja nema obvezu otkriva stranci primateljici poverljivosti s tim u vezi, ili (iv) ukoliko se mora otkriti shodno zakonu, sudskom nalogu, sudskom pozivu ili državnoj vlast i (b) ništa u ovom sporazumu neće sprečiti, onemogućiti  ili ograničiti Stranku da otkrije Ugovor ili bilo koje druge poverljive informacije u poverenju povezanom licu.

Da bi se izbegla svaka sumnja, Društvo ima pravo otkriti sve informacije u vezi s uslugom i Partnerom svojim zaposlenima, agentima, predstavnicima i članovima osoblja bilo kojeg povezanog pravnog lica u skladu s Izjavom o privatnosti za Poslovne partnere. Takve informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na poverljive informacije i podatke o njima koje se odnose na Izvršavanje obaveza Partnera po ovom Ugovora, uključujući njegovu usklađenost s Pravilima.

10. USKLAĐENOST I RAZNO

10.1 Ovim će se Ugovorom isključivo uređivati ​​i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ako u ovom Ugovoru nije drugačije propisano, svi sporovi koji nastanu u vezi ili iz ovog Ugovora rešavaće se sporazumno mirnim putem a u nemogućnosti toga pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

10.2 Ništa u ovom Ugovoru neće sprečiti ili ograničiti Društvo u njegovom pravu da preduzme ili pokrene bilo koju radnju ili postupak ili traži privremenu zabranu ili (određeno) izvršenje pred bilo kojim nadležnim sudom u kojem je Partner osnovan ili registrovan prema pozitivnim propisima i u tu svrhu, Partner se odriče prava zahtevati bilo koje druge nadležnosti ili merodavnog prava na koji bi mogao imati pravo.

10.3 Društvo može s vremena na vreme ažurirati i prilagoditi Opšte uslove i dodatke Ugovoru (uključujući Anekse).

10.4 Izjava o konverziji:

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Svaka ažurirana ili izmenjena verzija ugovora i dadataka zameniće postojeću (trenutnu) verziju s učinkom utvrđenim u obaveštenju o ažuriranju / zameni.

11. REKLAMACIJE NA PODATKE ILI POGREŠNU VRSTU USLUGE

11.1 Ukoliko ste primili uslugu i ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nam, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema usluge, pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail info@bookingstomatologist.com i opišete kakav problem imate iIi preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i pošaljete na našu e-mail adresu. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.
Preuzmite reklamacioni list ovde.


S poštovanjem,                                  
Global booking d.o.o.

Beograd, 14.5.2021

 Zasto booking dentist?

Zasto booking dentist?

Patient Managers Support
Patient Managers Support

iskoristite besplatne savete naših stručnjaka

Garancija najpovoljnije ponude
Garancija najpovoljnije ponude

ako nađete povoljniju ponudu direktno u ordinaciji ili na nekom drugom sajtu, snižavamo vam cenu vaše ponude

Besplatan pregled
Besplatan pregled

naše ordinacije vam omogučavaju besplatni prvi pregled i plan terapije

Sigurna kupovina
Sigurna kupovina

sve usluge koje kupite preko Booking.dentist su 100% bezbedni

Pitajte nas

POTREBAN VAM JE NAŠ SAVET
Ako vam je teško odabrati pravu stomatološku ordinaciju za sebe, Booking.dentist vam može preporučiti ordinacije koje najbolje mogu rešiti vaš zubni problem.